Juridical

Lakiasiaintoimisto - Law Office Aimo Guttorm

Lakipalvelut

Luonnonvaraoikeus

Yhtiömme edustaa Suomen johtavaa juridista osaamista Keski- ja Pohjois-Lapin luonnonvarahankkeiden erityisjärjestelyissä. Keskeistä juridiikkaa ovat hankkeiden luvitusvaihe, sopimusneuvottelut, lausunnot ja muut selvitykset sekä lupapäätökset.

Kiinteistöoikeus ja erityiset etuudet

Yhtiömme hoitaa kiinteistöjen kauppoja, kirjaamis- ja kiinnitysasioita sekä kaupanvahvistuksia. Yhtiömme hoitaa myös kiinteistönmääritystoimituksia, joissa esillä ovat mm. kiinteistöjen ulottuvuuteen liittyvät kysymykset ja ylimuistoiset nautinnat. Myös maankäyttöön liittyvien korvaustoimitusten hoitaminen kuuluu yhtiömme toimenkuvaan.

Kaavoitus ja rakentaminen

Yhtiömme osaamista ovat kaavoittamista ja rakentamista koskevien asioiden hoitaminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa.

Sopimusoikeus ja muu liikejuridiikka

Yhtiömme toimii avustajana sopimusneuvotteluissa ja laatii tarvittavat sopimusasiakirjat. Liikejuridiikkaan sisältyy mm. vaatimus siitä, että maankäyttöön liittyvät lupa-asiat hoidetaan asianmukaisesti, millä on liityntää yhtiön taloudellisiin riskeihin. Asiantuntijamme huolehtivat asiakkaan eduista lupa-asioiden kokonaisvaltaisesta järjestämisestä.

Hallinto-oikeus ja kunnallisoikeus

Yhtiömme edistää vastuullisesti eri viranomaisten hallintomenettelyissä asiakkaan etuja hallintolain, kuntalain ja kunkin erityislain mukaisissa asioissa.

Oikeudenkäynnit

Olemme erikoistuneet luonnonvarojen käyttöön liittyvien asioiden hoitamiseen hallintotuomioistuimissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtiöiden ja yksityishenkilöiden riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyt yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä ovat ydinosaamistamme.

Tietoa meistä

Lakiasiaintoimisto – Law Office Aimo Guttorm on hoitanut vuodesta 1999 eri luonnonvarahankkeiden lupamenettelyjä viranomaisissa, kaavoitus- ja rakentamisasioita sekä oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa, yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa. Lisäksi yhtiö hoitaa sopimusasioita.

Lakiasiaintoimisto on hoitanut kaivoshankkeeseen liittyviä juttuja lupaviranomaisessa sekä oikeudenkäynneissä

  • malminetsinnässä
  • kaivoslupamenettelyssä
  • ympäristölupa-asioissa
  • kaavoituksessa
  • kaivostoimituksessa

Yhtiön päälakimiehenä toimii yhtiömme omistaja varatuomari Aimo Guttorm.

Asiantuntijat

Aimo Guttorm

yhtiön omistaja, varatuomari, Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja, merkitty oikeusministeriön yhteydessä pidettävään luetteloon luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (laki 715/2011). Oikeudenkäyntiasioissa toimintaa valvoo mm. Oikeuskansleri ja Asianajajaliiton valvontalautakunta.

Aimo on kokenut luonnonvaraoikeuden, hallinnon ja oikeudenkäyntien osaaja. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat maankäyttöhankkeiden ja vesioikeuden lupa-asiat, kaavoitus ja rakentaminen sekä hallintomenettely, prosessioikeus ja välimiesmenettely. Asiat poronhoitoalueella ja saamelaisalueella. Myös sopimusasiat ja riita-asiat kuuluvat häneen osaamisalueeseensa.

Aimo on toiminut aiemmin mm. käräjäviskaalina Jämsän käräjäoikeudessa. Hän on julkaissut oikeustieteellisiä artikkeleita maankäytöstä Lapissa ja prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa siviiliprosessista ja välimiesmenettelystä.

Tällä hetkellä Aimo on mukana valtioneuvoston tutkimushankkeessa, jossa selvitetään kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa intressivertailumenettelyn avulla. Hanke valmistuu tammikuussa 2022. Ks. hankkeesta: Intressivertailu.

Muut asiantuntijat:

Yhtiömme voi tarvittaessa luoda hankkeelle asiantuntijatiimin luonnonvaraoikeuden, hallinto-oikeuden, prosessioikeuden ja mm. geologian asiantuntijoista. Esimerkiksi oikeudenkäyntien osalta on ollut mahdollista käyttää professori (emer.) Jyrki Virolaisen (lainkäyttö) asiantuntemusta.

Yhteydenotot:

+358 400 927 551/Aimo Guttorm
aimo.guttorm(at)outlook.com

ag-juridical-aimo-guttorm