ag-logo-x

LAKIPALVELUT

Juridical

Luonnonvaraoikeus

Yhtiömme keskeinen osaamisalue painottuu luonnonvaraoikeuteen, jossa keskitytään luonnonvarojen järkiperäiseen ja kestävään käyttöön. Luonnonvaraoikeutta edustavat esimerkiksi kaivoshankkeet, maa-aineisten otto ja tuulivoimaprojektit sekä kala- ja riistavarojen käyttöön liittyvät kysymykset. Keskeistä juridiikkaa ovat hankkeiden luvitusvaihe, sopimusneuvottelut, lausunnot ja muut selvitykset sekä lupapäätökset.

Yhtiömme edustaa Suomen johtavaa osaamista sellaisten luonnonvarahankkeiden hoitamisessa, jotka sijoittuvat Keski- ja Pohjois-Lappiin, porohoitoalueelle ja saamelaisalueelle sekä Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan rajavesistöjen alueille.

Kiinteistöoikeus ja erityiset etuudet

Suomen kaikki maa- ja vesialueet kuuluvat kiinteistöjärjestelmään kiinteistöinä tai muina rekisteriyksikköinä. Keskeisiä kiinteistöoikeutta koskevia säännöksiä ovat vuoden 1995 maakaaren määräykset kiinteistön kaupasta, lahjasta ja vaihdosta sekä määräykset lainhuudosta, oikeuksien kirjaamisesta ja panttioikeuksista. Toinen keskeinen säädös on vuoden 1996 kiinteistönmuodostamislaki kiinteistönmuodostamisesta ja rekisteriyksikköjen ulottuvuuksista.

Yhtiömme hoitaa kiinteistöjen kauppoihin liittyviä asiakkaan etuja sekä kaupanvahvistuksia. Yhtiömme on hoitanut myös laajoja kiinteistönmääritystoimituksia, joissa asiakkaidemme etuja ovat olleet kiinteistöille vahvistettaviksi tulevat erityiset etuudet kalastukseen ja metsästykseen. Kiinteistönmääritystoimitukset liittyvät myös mm. ostettujen määräalojen itsenäisiksi tiloiksi muodostamista.

Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavoittaminen ja rakentaminen kuuluvat oikeudenalaan, jossa oikeusnormit sääntelevät yhtäältä kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua ja toisaalta rakentamista ja rakennusten käyttöä. Keskeinen säädös on vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaki.

Yhtiömme on hoitanut asiakkaidemme etuja aina Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.1998, lähtien. Viimeaikaisista kaavoitushankkeista, joissa yhtiömme on mukana, on mainittava ennen muuta Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvä kaavoittaminen. Hannukaisen kaivos tulisi louhintamäärältään olemaan Terrafamen (Talvivaaran) luokkaa.

Sopimusoikeus ja muu liikejuridiikka

Varallisuusoikeuden keskeistä aluetta on sopimusoikeus. Oikeustoimilaki, joka säätää varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, sisältää keskeiset säännökset sopimuksen tekemisestä, valtuutuksesta ja mm. sopimuksen pätemättömyydestä ja yleissäännöksen kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusta. Yhtiömme toimii avustajana sopimusneuvotteluissa ja laatii tarvittavat sopimusasiakirjat. Yhtiömme liikejuridiikkaan hoitamiseen kuuluu myös vaatimus liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömien lupa-asioiden hoitaminen asianmukaisella tavalla, mikä korostuu erityisesti luonnonvaraoikeudessa. Nykyisin huonosti hoidetut lupa- asiat ympäristösäännöksien ja muun Pohjois-Suomen luonnonvarojen käyttöä koskevien erityissäännöksien noudattamisessa muodostavat rahoittajille luottoriskin.

Hallinto-oikeus ja kunnallisoikeus

Hallintolaki (2003) on hallintomenettelyn yleislaki, jolla edistetään ja toteutetaan hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallintolakia ei sovelleta, jos muussa lainsäädännössä, esimerkiksi kaivoslaissa, lupamenettelyyn on hallintolaista poikkeavia säännöksiä. Hallintomenettelystä lupa-asioissa on hallintolaista poikkeavaa säännöstä kussakin erityislaissa.

Luonnonvarojen käyttöön liittyvät myös kuntalain (2015) menettelysäännökset, koska kunnanvaltuustosta hyväksyy mm. kaavat. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen myöntää myös rakennusluvat. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa ja ratkaisee eräitä lupa-asioita.

Yhtiöllämme on varsin laaja kokemus hallintomenettelystä asiakkaan etujen edistämisessä ja valvomisessa varsinkin lupamenettelyissä hallintolain, kuntalain ja kunkin erityislain osalta erikseen.

Oikeudenkäynnit

Luonnonvarojen käyttöön liittyvät lupa-asiat ja muut asiat päätyvät nykyään usein tuomioistuinkäsittelyyn. Yhtiöllämme on vahva osaaminen prosessioikeudessa, joka sääntelee tuomioistuinmenettelyä.

Kun kysymyksessä on oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva hallintoviranomaisen hallintopäätös, kuten ympäristölupapäätös tai kaavan hyväksyminen, oikeusturvan saatavuus edellyttää, että päätöksen lainmukaisuus voidaan tarvittaessa saattaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Hallintoasioissa valitetaan hallinto-oikeuteen, ja jatkovalitus voidaan tehdä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Yritysten välisissä riita-asioissa voidaan kanne nostaa käräjäoikeudessa. Valitusasteena on hovioikeus ja viime kädessä korkein oikeus (KKO).

Riita-asioissa osapuolet voivat sopia, että keskinäinen riita ratkaistaan lopullisesti yksityishenkilöiden muodostamassa välimiesoikeudessa laissa erikseen säädetyssä järjestyksessä. Välimiesmenettelyn etuina pidetään menettelyn luottamuksellisuutta ja sitä, että asian ratkaisijoiksi osapuolet voivat valita sellaisia asiantuntijoita, joihin luotetaan. Välitystuomion täytäntöönpanon vahvistaa käräjäoikeus.